top of page

Mentor  Opplæring for  flerkulturelle ungdommer

Mentorordning for flerkulturell ungdom 

Mentorordning for flerkulturell ungdom er et program rettet mot unge voksne med innvandrerbakgrunn der ungdommene sertifiseres til å jobbe med forebyggende arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i egne miljø. Målet er å utruste ungdommene med en tverrfaglig kompetanse og innføring i fenomenforståelse i negativ sosial kontroll. Det fokuseres spesielt på det juridiske, sosiale og psykiske konsekvenser av den type vold. Dette innebærer forståelse og bevisstgjøring om bakenforliggende sårbarhets faktorer som fattigdom, oppvekst, opplevd diskriminering, utenforskap og andre migrasjonsrelaterte utfordringer.  

Ordningen er utviklet av Tusmo Association tett samarbeid med RVTS-Vest. RVTS-Vest har hatt en sentralt rolle i utvikling og utforming av faginnholdet i kurset og er en viktig bidragsyter i design og undervisning. Ordningen er inspirert av RVTS-Vest sin mentoropplæringsmodell rettet mot ansatte i skole, offentlig ansatte og hjelpeapparatet for bidra til holdnings- og handlingskompetanse overfor personer som har en kontaktflate oppimot sårbare unge, voksne og deres pårørende (RVTS-Vest, mentoropplæring 2022). 

Kurset tilbys gratis til alle deltakere med finansiering gjennom nasjonale tilskuddsordninger (IMDI). 

Formål og metodologi 

Kurset er basert på helgesamlinger med cirka 40 undervisningstimer over 8 dager. Deltakere rekrutteres fra alle regioner i Norge. 

Kurset vektlegger at deltakere er personlig egnet til å gjennomføre opplæringen med tanke på motivasjon, engasjement og språknivå. Det er en fordel om deltakere er knyttet til en frivillig organisasjon med ressurs for aktiv bruk av utlærte deltakere. Det er likevel mulig å ta opp personer som kan dra nyte av kurset på personlig eller familieplan.  

Formidlingsstrategi kombinerer ulike former for undervisning inkludert foredrag, gruppearbeid, selvtreningsopplegg og refleksjoner over egne livssituasjoner. Nettverksmøte for alle deltakere arrangeres en gang per år. Målet er å samle tidligere deltakere for en erfaringsutveksling og lærdom om hvordan mentorutdanning påvirker virkeligheten i hver dagen.  

Metodologien vår bygger på kultursensitiviteter og personlige opplevelser og etiske vurderinger tas i betraktning i undervisningen, samtidig som fagkvaliteten ivaretas. Det oppnås ved tilpasning av nivå og betydelig mengde interaktive aktiviteter. Deltakernes tilbakemelding brukes for å styrke og utvikle innholdet videre. Den pedagogiske plattformen som brukes i undervisning virkeliggjøres i samspill mellom foredragsholdere, deltakere og tilretteleggere for å utforme en fremtidsrettet kompetansefokus.  

Deltakernes bidrag styrkes ved å tilrettelegge for personlig innspill i form av rollespill og skuespill. Det er laget en serie filmer i 2020 som gir uttrykk for deltakernes reise som minoritetsungdom i Norge. Identitet og tilhørighet, kulturelle forskjeller, diskriminering og utenforskap i forskjellige former blir gjenskapt gjennom deltakernes egne ord/virkelighet i filmene. Det planlegges å lage nye filmer i fremtiden. 

Innhold: 

Faginnholdet dekker et bredt omfang av kunnskap der deltakere tilegner seg kunnskap, ferdigheter og holdninger som fremmer tilpasning og fleksibilitet i forhold til deltakelse i dagens samfunn. Videre skal deltakere være i stand til å kunne utforske og ta oppgjør med dårlige kulturelle og strukturelle barrierer i personlig utvikling. 

Blant annet blir deltakere undervist i migrasjonsprosessen og tilhørende emosjonelle endringsprosesser, vold og trauma forståelse, negativ sosial kontroll og foreldrerollen, samfunnsdeltakelse og generasjonsdialog (link). Psykisk helse i en flerkulturell og religiøskontekst og traumestabiliserende metoder for identitet og tilhørighet er også viktig område som får oppmerksomhet.  

Innholdet i programmet er dynamisk og endrer seg i takt med rådende utfordringer i samfunnet. Deltakere har stor mulighet til å påvirke egen læring med tett oppfølging under opplæringen.  

Forskning: 

Denne arbeidsmetodologien er nå gjenstand for forskning gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Tusmo Association og Høyskolen på Vestlandet. Det er kjent at offentlige rapporter viser utfordringer knyttet til negativ sosial kontroll, økning av barnevernssaker, rekruttering av ungdom til ekstreme miljøer. Innvandrerfamilier, som utgjør cirka 10% av familiene med lavinntekt, står overfor utfordringer knyttet til oppvekst og generasjonskonflikt. Disse faktorene kan utgjøre en risiko for ungdoms psykiske helse.  

Problemstillingen skal studeres med tanke på Tusmos arbeidsmetodikk. Forskningsprosjektet skal i samarbeid med Tusmo Association bidra til å kartlegge og dokumentere hvordan man kan skape en dialog mellom minoritets foreldre og minoritetsungdommer på en åpen arena. 

Gjennom dialogene skal prosjektet synliggjøre sårbare temaer i familien og vise hvordan temaene kommuniseres og forhandles. I tillegg skal prosjektet bidra til å synliggjøre hvordan foreldre og ungdommer opplever sine rolle i familien i forhold til dagens utfordringer.  

Prosjekt setter fokus på utvikling av tiltaket generasjonsdialog i TUSMO. Resultatene kan brukes i undervisning og pensum i høyere utdanning.  

Observasjon og datasamling fra generell deltakelse på ulike samlinger skal nedfeltes i feltnotater. Ledelsen i TUSMO skal rekruttere informanter og tilrettelegge for å innhente samtykker og sikre personvern.  

Full prosjekt beskrivelse blir tilgjengelig etter hvert som prosjektgruppen kommer i gang med arbeidet.  

Prosjektet er forventet avsluttet i 2026.  

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med oss.  

Filmserie for mentor-kurs

Et samarbeidsprosjekt mellom TUSMO Association og RVTS Vest, støttet av IMDI. TUSMO Association har gleden av å vise frem 5 videoer i en filmserie skapt av unge mennesker fra TUSMO Association's mentoropplæring om forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Vi skal legge ut en video ukentlig de neste 5 ukene. 

Skrevet av: Mahbobe Faryabi.

Regi, foto og redigering: Paul Johannessen.

Kultur har flere tusen fortellinger

Skrevet av: Sumaya Abdi-Karim.

Regi, foto og redigering: Paul Johannessen.

Hvor er egentlig hjemme?

Diskriminering og utenforskap

Skrevet av: Ridwan Abdullahi.

Regi, foto og redigering: Paul Johannessen.

Å leve et dobbeltliv

Skrevet av: Ghadir Ibrahim Salemobaid

Regi, foto og redigering: Paul Johannessen.

Skrevet av: Nora Abdalla Mohammed.

Regi, foto og redigering: Paul Johannessen.

Identitet og Tilhørighet

Se også denne videoen kurs og veiledning:

Tusmo Association - kurs og veiledning

Tusmo Association - kurs og veiledning

Spill video
filmserie
bottom of page