top of page

OM oss

TUSMO er en frivillig ideell organisasjon som er engasjert i kampen for tilværelse i det Norske samfunnet. 

TUSMO Association ble stiftet i 2016 for å sette fokus på utfordringer som innvandrere generelt og somaliere spesielt står overfor i møte med det moderne norske samfunnet i Bergensområde. Vår målsetning er å fremme integrering og inkludering ved å utvikle nye og kreative løsninger som setter målgruppens meninger og bidrag på dagsorden. Utenfor skap er en alvorlig trussel mot integrering og inkludering i samfunnet og dette har grunnleggere av TUSMO identifisert som et viktig tema i kampen for et varmt og inkluderende samfunn som har rom for forskjeller og annerledeshet.  

Hvorfor anses noen grupper innvandrere som vanskelige å integrere seg? IMDI`s integreringsbarometer fra 2014 slår fast at de aller fleste innvandrere aksepterer at hoved ansvaret for integrering ligger hos innvandrere selv. Myndighetene bruker enorme ressurser for å iverksette diverse tiltak for å fremme bærekraftig integreringsarbeid. Hvor ligger problemet da?

Tusmo Association har en visjon for hva som kan betegnes som Best Praksis i arbeidet med integrering. Hoved punktene i denne visjonen består av følgende punkter:

  • Sensitivisering, aktivering og bevisstgjøring av innvandrere om realiteten i Norge. 

  • Utfordringer er en mulighet som åpner døren for nye eventyr

  • Endring er nødvendig i livet og endringer som anses som verdifulle og betyr noe for den enkelte er enklere å forankre i samfunnet

  • Mennesker skal møtes der de er og med de forutsetningene som definerer deres egne livsfilosofi. Dette gir et godt utgangspunkt for debatt og forståelse for nødvendige endringer i livet

  • For at integreringsbudskapet skal forstås er det viktig med gode formidlingsmetoder med et språk som målgruppen forstår og identifisere seg.

  • Troverdighet og legitimitet til de som formidler budskapet hos mottakere er like viktig for at de skal oppnås akseptable resultat. Dette henger sammen med riktig og hensiktsmessig bruk av ressurs.

Generasjonsdialog:

Krysskulturellforståelse er nøklene til en vellykket integreringsarbeid siden kultur og tradisjon er viktig for den enkelte personen. Foreldregenerasjon og barn med innvandrerforeldre har ikke det samme lojalitet mot opprinnelige kultur og tradisjoner. Det kan hende at dårlig kommunikasjon skaper problemer mellom generasjonene. Derfor har vi utviklet et konsept om generasjonsdialog der ungdom og deres foreldre får mulighet til å drøfte løsninger sammen i en kontrollert og veiledet prosess. 

bottom of page