top of page

Negativ sosial kontroll

Negativ sosial kontroll (NSK):
Negativ sosial kontroll forstår vi her som ulike former for oppsyn, press, trusler og
tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller
gruppens normer. ” Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)”


Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes
rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov


Felles for alle utsatte for negativ sosial kontroll, uavhengig av kjønn og sosial
bakgrunn, er at det handler om frihetsbegrensninger som bryter med rettighetene
deres og norsk lov.


FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale
om barns rettigheter. Den gir alle barn og unge under 18 år rett til å ha en trygg og god
oppvekst, uansett hvem de er og hvor de bor.

seminar om vold i nære relasjoner 17.10.20

 

Tusmo Association holdte et seminar i går, 17.10.20, om vold i nære relasjoner og psykisk helsekonsekvenser. Dette er en del av vårt forebyggende arbeid (med samarbeid med IMDi) mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

 

Gårsdagens seminar handlet om hvilket konsekvenser vold i nære relasjoner kan medføre, samt om hvordan det kan påvirke den psykiske helsen for både barn og voksne. Foredragene ble etterfulgt av diskusjons-oppgaver der ungdommene diskuterte i grupper.

Vi takker både alle ungdommene som deltok og også til foredragsholdere Geir Olsen fra RVYS-vest og Bisharo Osman for gode og nyttige presentasjoner. 

 

Bilder fra foredrag:

bottom of page