top of page

Negativ sosial kontroll

Sosial kontroll innebærer forsøk på å få folk til å oppføre seg slik man mener de bør oppføre seg. Sosial kontroll finnes overalt, vi er egentlig hverandre kontrollører.  

Foreldre, barn og ungdom kan oppleve motstridende krav til egen oppførsel og i møte med andre folk. Hva er grensesnittet mellom frihet og fornuftig kontroll? Hvilke maktfaktorer og kontrollformer preger vår forståelse av ulike typer handlinger? Har kultur og religion betydning for individets autonomi? HVordan utøver staten kontroll over innbyggere og hvorfor er det aksepter som legitimt for staten å utøve slik kontroll? Disse er grunnleggende spørsmål som dukker opp i diskusjoner om frihet og negativ sosial kontroll.

I et velfungerende velferdssamfunn finner vi mange krav som begrenser frihet, men som anses som nødvendig for at samfunnet skal fungere optimalt. Det representerer en avtale mellom myndighetene og borgere. Sosial kontroll kan derfor oppleves son positiv og anses som nødvendig og slik legitimeres statens overordnet styringsrett. Når enkelte personer utsettes for urimelig og krendende kontroll uten en slik legitimitet kan det gå i retning av negativ soasial kontroll.

Sosialkontroll kan være positiv eller negativ ut fra samfunnets normer, etikk og moral. Lover definerer grensen mellom det som er lov og det som ikke er lov og er et eksempel på positiv grensesetting eller sosial kontroll. Kulturer og tradisjoner kan også ha positive elementer knyttet til grensesetting. Det er når sosial kontroll krysser grensen for det som er rimelig og beveger seg mot skadelige kulturbetinget frihetsberøvelser, at vi begynner å tenke på negativ sosial kontroll. Å navigere mellom kulturer i et moderne velferdssamfunn er krevende.  

Norske myndigheter definerer negativ sosial kontroll som følgende:  

«……. ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves systematisk for å sikre at enkelte personer lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den bryter med enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov».  

Mange som opplever negativ sosial kontroll kjenner på krysspress, som om de står på et veikryss uten verktøy som kan vise hvilken retning man skal ta og at de møter ulike forventninger fra flere hold. I dagens samfunn vokser stadig flere opp med flere kulturer og identiteter. En del veksler mellom kulturer og atferdsmønstre uten særlig utfordring, mens for andre kan kulturbyttene oppleves som usikkerhetsskapende, medføre frykt for å skuffe noen eller bli avslørt/avskåret fra relasjoner. Parallelt med dette erfarer mange å bli utsatt for fremmedgjøring og hat på grunn av hudfarge, religiøs- og kulturell tilhørighet.  

Alle kan erfare negativ sosial kontroll både innenfor og utenfor egne miljøer. Negativ sosial kontroll kan komme til utrykk i flere sosialarenaer som i familien, trossamfunn, minoritetsmiljø, offentligrom (ulike form for diskriminering eller i form av flerkulturelt utenforskap). De som utsettes for dette kjenner ofte på sterk ensomhet og avmakt. Ofte kan følelser knyttet til disse erfaringene bli internalisert og utartet i form av dårlig psykisk helse.  

Kulturelt betinget negativ sosial kontroll kan utrykkes seg i forskjellige form. Æres kultur krever lojalitet mot kollektive verdier og brudd med disse kan ha negative konsekvenser for den enkelte. Kollektive verdier innebærer at man følger normer for familiestiftelse, oppførsel og solariditet.  

TUSMO Association har jobbet med denne tematikken lenge ved bruk av egenutviklet metodologi. Du kan lese mer av metodologien vår her.  

TUSMO samarbeider med myndighetene gjennom gjeldende handlingsplaner som åpner for tilskudd for frivillige organisasjoner som er aktiv i forebyggede arbeid. Frihet fra negativ sosial kontroll og æres relaterte vold 2021-2024 er gjeldende handlingsplan som setter rammer for regjeringens forståelse for negativ sosial kontroll. Den legger vekt på at frihet til å bestemme over eget liv er en ukrenkelig rettighet i Norge men det er fortsatt eksempler på hvordan denne friheten innskrenkes. Videre understrekker dokumentet at det er behov for aktiv politikk som bekjemper holdninger og handlinger som motvirker individets frihet. Dette er derfor høyt prioritert av regjeringen. 

Tusmo Association bruker følgende konsepter brukes som forebyggendetiltak mor negativ sosialkontroll: 

  • Generasjonsdialog: Les mer om generasjonsdialog her: (link aktiveres snart)

  • Mentorutdanning for flerkulturell ungdommer: Les mer her. (link aktiveres snart)

  • Veiledning om krysskulturell oppdragelse: Her bruker vi ICDP foreldreveiledningsprogram (en velkjente verktøy for sensitivisering av foreldre med minoritetsbakgrunn og foreldre fra norskbakgrunn). Les mer om ICDP her: (link aktiveres snart)

seminar om vold i nære relasjoner 17.10.20

 

Tusmo Association holdte et seminar i går, 17.10.20, om vold i nære relasjoner og psykisk helsekonsekvenser. Dette er en del av vårt forebyggende arbeid (med samarbeid med IMDi) mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

 

Gårsdagens seminar handlet om hvilket konsekvenser vold i nære relasjoner kan medføre, samt om hvordan det kan påvirke den psykiske helsen for både barn og voksne. Foredragene ble etterfulgt av diskusjons-oppgaver der ungdommene diskuterte i grupper.

Vi takker både alle ungdommene som deltok og også til foredragsholdere Geir Olsen fra RVYS-vest og Bisharo Osman for gode og nyttige presentasjoner. 

 

Bilder fra foredrag:

bottom of page