top of page
Innendørs Bonsai-tre

Generasjonsdialog

Hva er generasjons-dialog

Krysskulturell forståelse er avgjørende for vellykket integreringsarbeid, da kultur og tradisjon spiller en viktig rolle for den enkelte person. Kommunikasjonsvansker mellom foreldre og ungdommer, grunnet språkbarrier, ulike kulturelle normer og følelsen av tilhørighet og maktutøvelse, kan føre til uenigheter og konflikt i familien. Disse konfliktene har potensial å forstyrre livet for mange ungdommer. Effektiv kommunikasjon, basert på kunnskap og empati kan forebygge misforståelser og konflikter, fremme bedre samspill og bidra til mer gjennomtenkte relasjoner. For å møte disse utfordringene har TUSMO utviklet Generasjonsdialog- metoden, (GD), et nytt konsept som har vist seg å forbedre den emosjonelle kommunikasjonen mellom foreldre og deres ungdommer og bidra til lavere konflikt mellom generasjonene. Generasjonsdialog ble inspirert av erfaringer fra TUSMOs mentorutdanning for flerkulturell ungdom (https://www.tusmo.org/mentor-utdanningskurs). Deltakende ungdom visste interesse i å kunne ha dialog med foreldrene om tema som ble tatt opp på utdanningen. Konsekvensen var en serie møter for foreldre om ungdommenes fokus på dialog og det førte til et felles møte for begge parter. Opplevelsen var så unik og relevant at det førte til flere undersøkelser om hvordan dette kunne få fotfeste i TUSMOs programmer.

Generasjons-konsept

Med generasjon menes det grad utviklet sosial kapital i Norge og opplevelsen av diaspora tilværelse. Første generasjon bistår av foreldre som migrerte til Norge i voksen alder og som knytter deres tilhørighet og identitet til opprinnelig kultur. Det er et sterkt ønske om å vende tilbake til hjemlandet – en dag. Mange i denne kategorien holder på med drømmen om retur i ganske lang tid og det kan forstyrre integreringsevne samt svekke tilknytning til Norge som samfunn. Slike foreldre uttrykker et ønske om å oppdrag barna sine i tråd med eget tradisjoner og verdier, som i noen tilfeller kan stride med norsk verdigrunnlag. Klassifikasjonen omfatter også unge voksne som har samme forståelse av sosial kapital som deres foreldre. På denne måten går generasjonsbegrepet utover alder.


Andre generasjon omfatter ungdommer og unge voksne som ble oppvokst i Norge og har etablert varierende grad av tilknytning til det norske samfunnet. De har lite eller ingen tilknytning til foreldrenes opprinnelige hjemland og identiteten er i stor grad definert av norske verdier. Diaspora tilnærming er nesten ikke til stede. Hverdagen kan være preget av kommunikasjons utfordringer med foreldre på mange fronter. Utdanning og karrierevalg, samliv og kjærlighetsliv, psykisk helse, frihet og grensesetting er noen av de vanskeligste tema som skaper uenigheter med foreldre.
 

GD handler om å finne en balanse mellom uenigheter og samhold i familien gjennom en veiledet og strukturert dialogprosess. Samtalen hjemme kan preget av misforståelser, manglende tillitt, tvil og mistenkeliggjøring. Slike motstridende tilnærminger til livets viktige aspekter kan føre til negativ sosial kontroll. Mange foreldre er ikke bevisst på rettslige konsekvenser av negativ sosial kontroll og trenger både støtte og realitetsorientering. Det er viktig å understrekke at foreldrene bør møttes der de er og diskusjonene skal være preget av respekt og anerkjennelse for den enkelte. Det øker sjansen for en produktiv samtale og videre satsning på holdningsskapende dialog. På den andre siden trenger ungdommene tiltak som styrker deres muligheter og handlingsrom. Dette utgjør på mange måter grunnlag i satsning mot negativ sosial kontroll og vold i nærerelasjoner. Gjennom bevisstgjøring og sensitivisering med empatisk kommunikasjon som verktøy introduseres partene i diskusjonstema. Samtaler rundt kjøkkenbordet eller stuen som ellers oppfattes som veldig vanskelige og krevende flyttes først til en felles arena med veiledning og coaching. Erfaringer fra GD møter kan knyttes til endringsprosesser gjennom læring og tilpasning i samfunnet. Erfaringer fra GD gjennom årene viser at svært utfordrende tema blir gradvis lettere gjennom veiledningsprosessen er generasjonsdialog mentorer tilpasser seg deltakernes ståsted. (Les mer om dette på Kollektiv+mobilisering+Samfunnsarbeid+i+teori+og+praksis.pdf - kapital 7).

Fordeler

Generasjonsdialog er en fasiliterende metode der vanskelige tema brytes ned til ufarlige middagsdiskusjoner. Det er også endringsfremmende og holdningsskapende. Aktivitetene kan være et nyttig som en type sosial kompetanse for samfunnsdeltakelse andre steder. Det er et bidrag til demokrati og medvirke til mobilisering, tilhørighet og tilknytning til det norske samfunnet. Ungdommens muligheter og kompetanse styrkes og deres forhandlingsrom økes betydelig, noe som kan bidra til forebygging av.

Generasjons- dialogmentorer

GD dialogsamtaler veiledes og kontrolleres av kompetente mentorer som betegnes
generasjonsdialogmentorer. Mentorene har flerkulturell kompetanse og har innsikt i dynamikken i diaspora familier og som har status, troverdighet og legitimitet hos målgruppen. Mentorene gjennomgår egne kvalifiseringsprosess samtidig som de kjenner målgruppen godt. De bruker egne erfaringer og en innlevende formidlings-form der GD mentorer bruker enkelt språk og empatisk kommunikasjon. De veileder og råd gir målgruppen med personlige eksempler, opplevelser og fremhever deltakernes egne erfaringer med bekreftelse og annerkjennelse for god atferd slik at deltakernes egne opplevelser brukes aktivt. GD mentorer møter deltakernes der de er uten fordømmelse eller karakterisering.

Kompetanse-heving og kurs

Selv om GD relevant for aktører som arbeider med minoritetsgrupper slik som offentlige ansatte i kommunale eller statlig tjenester. Det er utarbeidet kurspakker for alle som ønsker å styrke sin krysskulturelle kompetanse og som ønsker å bruke generasjonsdialog som en dialogmetode. Det kursprogrammet som er utviklet, tar sikte på å gi deltakerne en dypere forståelse for krysskulturell kommunikasjon og konflikthåndtering, samt å gi innføring i migrasjon og diaspora tilværelse. Gjennom en kombinasjon av teori og praktiske deler, ønsker TUSMO å ruste organisasjoner og ansatte med nødvendige ferdigheter for å bedre kunne møte behovene til ulike kulturelle grupper.


Interessen for å implementere denne metoden har økt betydelig blant flere kommuner som søker måter å forbedre kommunikasjonen og samarbeidet med ulike minoritetsgrupper på. Dette viser en økende erkjennelse av behovet for bedre krysskulturell forståelse og nye metoder for å styrke samspillet med forskjellige samfunnslag.

Mer informasjon om metoden kan leses her:


https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/168


Generasjonsdialog | IMDi


Kollektiv+mobilisering+Samfunnsarbeid+i+teori+og+praksis.pdf (kapital 7).


Filmsnutter: https://m.youtube.com/results?sp=mAEA&search_query=tusmo+association

bottom of page