top of page

Foreldre

Foreldre veiledning og ICDP

Migrasjon er en prosess som innebærer mange ledd fra flukt fra hjemlandet til bosetting i vertslandet. Livet etter ankomst og bosetting er krevende. Man må tilpasse seg til en ny kultur og væremåte. Vanligvis er mange som flytter fra sine hjemland lite forberedt for et liv i eksil. Mange opplever vanskeligheter med tilpasning til det nye miljøet på grunn av kompleksiteten i systemer i vertslandet; språkvansker, annerledes oppdragelsesmetodikk og familiedynamikk.  

Mange innvandrere, særlig ikke vestlige, har en oppfatning av familiens betydning som er annerledes fra etablerte norske familiesystem. Midlertidighet i form av et ønske om å flytte tilbake når ting blir bedre i hjemlandet eller når økonomisk situasjon blir bedre fører til at mange stifter familier og får barn uten å være klar for oppgaven. Dette uttrykker seg i konfliktfylte parforhold, anspent relasjon med myndighetene (barnevern) og vanskelighet med oppdragelse.  

Det er spesielt når barna blir store og uttrykker behov for selvstendighet, når samspillsutfordringer mellom foreldre og ungdom kommer til uttrykk. Foreldre kan på grunn av stress og manglende kompetanse komme inn i en negativ samspillsrutine med barn og ungdom. Verdigrunnlag og kulturelle overbevisninger kan ha mye å si for hvilke typer omsorg foreldre kan yte. Kjernesensitiviteter som truer foreldrenes behov for trygghet på egen kompetanse kan ha innspill på måten foreldre og deres ungdommer relatere til hverandre.  

Det er observert tydelig avstand mellom foreldregenerasjonen og deres ungdom i forhold til grensesetting og frihet. Mange krysskulturelle ungdommer vokser opp mellom kulturer og blir eksperter på kulturforhandlinger med tilpasning til både foreldrekultur og norsk kultur. Dette kan fører til uheldige helse konsekvenser og dårlig kår.  

Tusmo Association jobber tett med både foreldre og ungdommer for å finne en balanse der alle kan få nyte av familierelasjoner, få mulighet til å korrigere avvikende atferd og delta fullt i det norske samfunnet. 

International Child Development Program (ICDP) 

 For å oppnå dette bruker vi ICDP som er en anerkjent forebyggende og kompetanse hevende oppdragelsesverktøy. Programmet er utviklet for å støtte foreldre og andre omsorgspersoner i å fremme den psykososiale utviklingen hos barn og unge.  

ICDP er et helsefremmende og universalforebyggende program med tilpasning til målgrupper med særskilte utfordringer som bidrar til å avdekke omsorgsgivere som har behov for ekstra støtte.  

Det er 3 hoved prinsipper som faller under målsetningen: 

  1. Å fremme positiv oppfatning av barnet som en selvstendig person 

  1. Å påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig samspillet mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets helhetlige utvikling. 

  1. Å fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende.  

ICDP bygger på en pedagogisk plattform med formidlings- og kommunikasjonsformer som er en kombinasjon av den tradisjonelle instruksjon der læreren står sentralt og den teorien om å la barnet utvikle seg fritt med minst innblanding fra voksne (BufDir 2016 – Håndbok for ICDP Veiledere, s. 39). 

Mellom disse to ekstreme tilnærminger (kun tradisjonelle oppvekst og utvikling uten innblanding) fremmer ICDP en balanse mellom foreldrenes behov for kulturelle oppdragelsesmetoder og barnets behov for veiledning og sosialisering. Metodikken bygger på en sensitiviserende arbeidsmåte som fokuserer på å styrke omsorgsgivers kompetanse gjennom motiverende og aktiviserende tiltak.  

Foreldreveiledning ve bruk av ICDP er et stort satsingsområde for TUSMO. Vi samarbeider med aktuelle aktører som Bergen Moske og Bergen Kommune. Flere hundre foreldre har benyttet seg av tilbudet med gode resultater.  

Hvis du ønsker mer informasjon om dette tiltaket, vennligst ta kontakt med oss. 

Generasjonsdialog 

Krysskulturellforståelse er nøklene til et vellykket integreringsarbeid, siden kultur og tradisjon er viktig for den enkelte personen. Foreldregenerasjon og barn med innvandrerforeldre har ikke det samme lojalitet mot opprinnelige kultur og tradisjoner. Det kan hende at dårlig kommunikasjon skaper problemer mellom generasjonene. Derfor har vi utviklet et konsept om generasjonsdialog der ungdom og deres foreldre får mulighet til å drøfte løsninger sammen i en kontrollert og veiledet prosess.  Les mer om generasjonsdialogkonseptet her (link aktiveres snart

bottom of page